Naplňování Velkého poslání v nové době

Ježíš svým učedníkům řekl: „Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ (Matouš 28,19). Zároveň je vyzval, aby počkali na zaslíbeného Ducha svatého, který je uschopní stát se jeho svědky „po nejzazší konec země“. Poslušnost Velkému poslání je pro nás výzvou a proměňuje nás. Působí v nás růst našeho vztahu s Bohem a lásky k němu. Velké poslání nás vytrhuje ze zóny pohodlí. Když svá srdce a mysl zaměříme na získávání ostatních lidí, prohloubí se i naše vlastní touha být blíže Bohu a více ho znát prostřednictvím studia jeho Slova. Když studujeme Písmo, Duch svatý v nás probouzí touhu dělat Bohu radost tím, že mu SLOUŽÍME. Když Bohu sloužíme a stáváme se skrze svou poslušnost a modlitby jeho Slovem v akci, roste tím naše vize a vědomí toho, co všechno skrze nás Bůh touží uskutečňovat. Boží vize rozdmýchává v našem duchovním člověku obnovenou touhu každý den oslovovat a získávat ztracené muže a ženy, kteří jsou okolo nás. Nepřináším žádný nový koncept, zjevení či učení – jen vyzývám k tomu, abychom nepřestávali naplňovat přijaté pověření v době, kdy jako církev a služebníci čelíme novým výzvám a omezením.

Z rozhovorů s mnoha pastory jsem vyrozuměl, že se čím dál více přátelí s internetem. Naučili se vysílat živě přes Facebook nebo YouTube a přenášet shromáždění online pro členy sborů i širší veřejnost. Řada z nich začala používat aplikace jako je Zoom, Skype, Microsoft Teams, apod. k pořádání skupinek, osobní komunikaci se členy nebo modlitbám za nemocné či potřebné. Jeden pastor mi vyprávěl, že se rozhodli vysílat prostřednictvím rozhlasu. Jiný po Mojžíšově vzoru rozdělil své členy do skupin vedených staršími sboru, které požádal, aby jednou týdně kontaktovali každého z členů a přátel sboru. Starší měli pastorovi předávat pravidelnou zprávu a dávat mu vědět o potřebách a modlitebních požadavcích členů a přátel sboru. Další pastor pověřil jednoho ze svých zaměstnanců, aby prostřednictvím telefonátů či textových zpráv zůstával v kontaktu s rodinami, kde byl někdo hospitalizován. Jiný pastor popisoval, jak oslovovali nové lidi, kteří se registrovali na jejich webových stránkách. Bezprecedentní doba, v níž žijeme, jednoduše vyžaduje, abychom se jí přizpůsobili. Potřebujeme se zamýšlet nad tím, jak oslovovat naše členy a zůstávat v kontaktu s těmi, kdo naši místní církev považují za svůj duchovní domov. Zároveň s tím však potřebujeme také přemýšlet o tom, jak se seznamovat s lidmi, kteří nás navštíví online. Mnoho církví zjišťuje, že mají posluchače i v cizích zemích, a že digitální cestou kážou evangelium „všem národům“.

Když budeme hledat Boha, přitáhne nás to k těm, kteří ho dosud neznají. Zažijeme proměnu. Začneme totiž „vycházet do celého světa“, seznamovat se s lidmi a vyprávět jim o „našem Ježíši“. Když se budeme modlit za lidi, s nimiž jsme se seznámili, a prosit, aby je Bůh změnil, promění Bůh také nás. Vyzve nás, abychom vyšli ze svých komfortních zón ven do světa. Řekneme Bohu: „Dotýkej se skrze MĚ lidí!“

Pane, pomoz mi být dostupným a dělat to, co děláš Ty!

Pane, pomoz mi být pružným a přijmout vše, co po mně požaduješ, i když to budou nové věci!

Pane, dej mi moudrost, jak zmocňovat lidi okolo sebe k tomu, aby naplňovali vše, co skrze ně chceš činit!

Pane, pomoz mi být citlivým v modlitbách za vše, co chceš vykonat skrze mě osobně i skrze církev, k jejímuž vedení jsi mě povolal!

Naplňujme jeho přikázání

jítzasahovattrénovatkřtít

Autor: Edgar Reed

Edgar L. Reed, je vedoucím speciálního projektu Global Fire Bible (Studijní Bible s výkladovými poznámkami) v nakladatelství Life Publishers International

Reklama

Kniha Hovory o homosexualitě od Joe Dallase