Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři, celý nadcházející rok 2021 bude u nás v Magazínu ve znamení tématu Držet kurz! V tomto prvním čísle si položíme otázku, jak má církev udržet své poslání uprostřed současné kultury, která se rychle mění.  Tento trend neustálých kulturních posunů můžeme ve společnosti sledovat již delší dobu, ovšem současná koronakrize jej jen zintenzivňuje. Setkáváme se s jevy dříve ne […]

Další články

Držet kurz uprostřed měnící se kultury

Letos se v Magazínu praktické letniční teologie blíže zaměříme na téma „Jak jako církev držet kurz a udržet naživu poslání církve“. V tomto konkrétním jarním vydání se podíváme na téma Jak držet kurz uprostřed měnící se kultury. Jak můžeme naplnit poslání, které nám Ježíš svěřil, uprostřed rychle se měnící kultury, v níž žijeme? Jak můžeme zůstat věrní poslání […]

Těžká dilemata doby covidové

Prvních několik měsíců roku 2020 přineslo do světa krizi. Globální pandemie nemoci COVID-19 zasáhla všechny roviny společnosti, ovlivnila způsob našeho života, mezilidské vztahy i každodenní chod církve. Nový druh koronaviru doléhá bezprecedentním způsobem na naše zdravotnictví, sociální vztahy, ekonomiku i na duchovní život církví. Poté, co nebylo dovoleno scházet se osobně, církve se rychle adaptovaly […]

Nová realita: Principy služby netradičním rodinným strukturám

Tradiční americká rodina po celá staletí sestávala z otce, matky a jejich biologických dětí, žijících spolu v jedné domácnosti. V dnešní době tomuto popisu odpovídá čím dál méně rodin – méně než kdy dříve. Tradiční rodinné uspořádání se ocitlo pod takovým tlakem, že se novou normou staly netradiční rodinné struktury. Podle agentury Pew Research Center […]

Jak lépe sloužit chudým

Je konec měsíce. Nedávno jsem v Atlantě založil nový sbor, a právě teď sedím u přenosného plastového stolu, který mi dočasně slouží jako kancelářský stůl. Zatímco se vaří voda na kávu, přehrávám si vzkazy z telefonního záznamníku. „Dobré ráno. Volám, protože bych potřebovala pomoci s úhradou účtu za elektřinu,“ prosí nějaká paní. Na přelomu měsíce […]

Proč musí jít služba ženám hlouběji

Za kliku dveří církve vzala mladá vzdělaná žena. Vstoupila v očekávání, že zde nalezne místo uzdravení a duchovního růstu. Málokdy by asi hádal, jak pohnutou minulost má tato elegantně oblečená sebevědomá dáma za sebou. Vyrůstala v rodině alkoholika, kde zažívala fyzické, psychické a emocionální týrání. V době svého dospívání okusila příšerné sexuální zneužívání, které ji […]

4 tipy, jak lépe kázat

V osamoceném světě přípravy a prezentace kázání čas od času všichni uvítáme nějakou pomoc. Zde jsou čtyři tipy, jak se stát lepším kazatelem. Kázání neprezentuji v církvi, dokud neprošlo několika filtry.  Před přípravou každého kázání se modlím, aby skrze ně Bůh proměnil lidské životy. Na modlitbách pak sestavím první verzi kázání. Přednesu ji svému stážistovi, […]

Galilea prvního století: kontextualizovaný Ježíš

Každý odněkud pochází. A má to vliv na to, kým se stane, až vyroste. Ježíš vyrůstal v první čtvrtině prvního století v Dolní Galileji. Tam se zároveň odehrávala větší část jeho služby. Dolní Galilea tedy představovala fyzický kontext, v němž Ježíš žil a sloužil. Způsob, jakým vnímáme Ježíšův svět, ovlivňuje naše porozumění jemu a jeho službě.1 […]

Čerstvý začátek nového roku

Miluji začátek nového roku. Navozuje ve mně pocit, že můžu začít znovu a jinak – že jsem dostala šanci otočit list a začít psát novou kapitolu. Možná je to malinko naivní. Samotná změna dne v kalendáři (jež mimochodem nastává každodenně) přece neznamená uzdravení našich zranění, překonání zlozvyků a zázračné vyřešení všech našich problémů jakoby mávnutím […]

Změňte svůj pohled na vůdcovství

Jaká největší překážka vám nyní brání v dosažení vašich cílů? Uvědomujete si, že vaše negativní myšlení může blokovat váš vůdčí potenciál? Ano! Možná teď mluvím právě k vám! Je čas zbořit ten strop a změnit perspektivu. Potřebujete změnit svůj pohled na vůdcovství. To, čemu věříte, podvědomě řídí vaše volby i činy a určuje váš náhled […]

Povznášející zkušenost

Jako uchazeči o místo pastora jsme s manželkou absolvovali sérii setkání s různými skupinami sboru pořádaných sborovým staršovstvem. Během jednoho z nich jsme se poznali s tamními seniory. Z tohoto setkání se mi do mysli silně vryly dvě věci. Za prvé, udivil mě počet seniorů, kteří na setkání dorazili. Ačkoliv se předchozích schůzek účastnilo mnoho […]

Oslovování druhé generace nevěřících

„To, co nám vykládáš, zní velice podivně.“ Tato slova zazněla z úst pohanských filozofů v Aténách v reakci na Pavla, který jim ve vzkříšeném Ježíši zvěstoval „cizí božstva“. (Skutky 17,18–20 ČEP)  Západní křesťané si potřebují uvědomit, že naše situace se výrazně více podobá té Pavlově v Aténách než Petrově v Jeruzalémě o Letnicích. Čím dál méně kážeme lidem, […]

Letniční cesta vpřed navzdory výzvám vědy

Zdá se, že vědci každý den objeví v našem světě nějaký zázrak – větší či menší. Tyto divy jen podtrhují Boží slávu – vždyť to byl On, kdo je všechny stvořil! Jedním z výjimečných zázraků našeho světa je kapacita lidské mysli. Vedle andělů mají právě lidé schopnost rozeznávat Boží dílo a vzdávat mu za ně chválu. Existuje však […]

Jsme stavěni na to, abychom to ustáli

Náhlé vytržení ze „statu quo“ může člověka postavit před zdánlivě nepřekonatelné překážky, ale zároveň mu i otevřít bezprecedentní příležitosti. Dokáže v lidech probudit to nejlepší anebo nejhorší, co v nich je. Vykolejení z normálu zjevuje pravý stav našeho nitra a hodně vypovídá o našem charakteru a kvalitě našeho vůdcovství. Abraham zažil obrovské vyvedení z míry, […]

Otevřená srdce – otevřené dveře: církev dle Matouše 25

V čem spočívají poselství, poslání a metody letniční církve dle Matouše 25? Měl jsem být všímavější. Celé roky jsem žil poblíž narkomanů a prostitutek, ale nevšímal jsem si jich. Když jsem poznal Marisol s jejím netečným výrazem v tváři, spadly mi konečně šupiny z očí. Celé roky žila na ulici a vydělávala si vždy jen na svou […]

Údolím stínu

V Žalmu 23 se David modlí ohledně průchodu „údolím stínu smrti“ (BK, KJV). Moderní překladatelé považují „stín smrti“ za hebrejský idiom. Překlady NIV a NET (stejně jako ČSP) toto sousloví překládají „údolím nejhlubší tmy“. Také překlad ESV v poznámce pod čarou uvádí alternativní překlad „hlubokou temnotou“. Rozumím, co k tomu tyto překladatele vedlo a cením si jejich argumentů, přesto […]

Hodnota studijní bible

Poslední dopis v životě napsal apoštol Pavel svému duchovnímu synu Timoteovi. Dlouhodobě ho mentoroval, učil Božím cestám a vlastním vzorem mu ukazoval, jak uvádět do života biblické pravdy (2. Timoteovi 3,10). V 2. Timoteovi 2,15 (v necelé polovině zmíněného dopisu) ho Pavel zavazuje úkolem, který je dodnes aktuální pro všechny kazatele Božího slova. Pavel svého duchovního syna vybízí: „Horlivě usiluj [pracuj], […]