Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři,

jak už jsme v minulém čísle naznačili, celý osmý ročník Magazínu se nese ve znamení tématu Držet kurz! Na jaře jsme se v této souvislosti zamýšleli nad tím, jak má církev udržet své poslání uprostřed stále se měnící kultury. V tomto letním čísle se zaměříme na to, jak udržet kurz v rámci poměrně velké rozmanitosti (nejen české) církve.

To, že se ve společenství církve od začátku střetávaly různé kulturní, národnostní, rasové, sociální a jiné proudy, vysvítá poměrně jasně již ze stránek Nového zákona. Typickým příkladem může být sbor v Antiochii zmíněný ve třinácté kapitole knihy Skutků. Ve vedení tohoto společenství se sešli lidé z rozmanitých končin tehdejšího světa a z různých sociálních skupin. A dokázali společně vytvořit funkční tým, který byl schopen a ochoten naslouchat Duchu svatému, podrobit se jeho vedení a v konečném důsledku realizovat jedno z největších misijních děl rané církve. Na příkladu antiochijského sboru tedy můžeme vidět, jak se rozmanitost může stát velký požehnáním. 

Stejně tak ale najdeme v novozákonním textu příklady, kdy rozmanitost mohla znamenat hrozící překážku. Šestá kapitola knihy Skutků představuje příklad, jak se tuto překážku podařilo nakonec úspěšně zdolat. Bratři v jeruzalémském sboru vyřešili rozpor mezi helénisty a těmi, kdo vyrostli v židovském prostředí, moudře a ku prospěchu všech prostřednictvím ustanovení sedmi diákonů plných Ducha. Ovšem úvod prvního listu Korintským nám naopak prozrazuje, že toto společenství překonávalo svou rozmanitost jen velmi stěží.

A jak jsme na tom dnes my? Dokážeme jako jednotlivá společenství církve se svou kulturní, sociální, rasovou a další rozmanitostí žít? Stává se pro nás hnacím motorem ke službě a požehnáním, nebo kamenem úrazu? A co v našich společenstvích zanechává v této souvislosti doba covidová? Hlubší pocit sounáležitosti a bratrského sepjetí nebo hluboké hranice rozdělení lemované tématy roušek, očkování a podobně?

Ať už na tyto otázky odpovíte jakkoliv, jednotlivé články tohoto nového čísla Magazínu vás mohou inspirovat v tom, jak je možné k rozmanitosti v církvi s moudrostí a efektivně přistupovat. 

Přeji Vám příjemné čtení!

Autor: Radek Smetana

Editor českého vydání

Reklama