Rodičovské desatero pro pastory

Výzkumy naznačují, že vyrůstat v pastorské rodině s sebou nese jak rizika, tak i výhody. K výhodám patří dobře rozvinuté sociální dovednosti, příležitosti osobně se setkávat s duchovními vedoucími a vypěstovaná životní odolnost. Na druhou stranu je prokázáno, že děti pastorů často bývají pod drobnohledem a jsou na ně kladeny vyšší nároky než na ostatní děti. Na podkladě Božích příkazů svěřených Mojžíšovi uvádíme několik rad pro pastora v roli rodiče:

  • Neupřednostňuj svou službu před Bohem a rodinou. Nezapomínej, že tvým prvním povoláním je sloužit vlastní rodině jako manžel a rodič.
  • Nedělej si modly. Nezapomínej, že věci máš používat a lidi milovat, ne naopak. Buď pro své děti dobrým vzorem v oblasti zdravého přístupu k materiálním věcem a v přikládání vyšší hodnoty vztahům.
  • Nezneužívej jméno Hospodina, svého Boha. Namísto toho buď svým dětem dobrým vzorem v podřízenosti Boží autoritě i ostatním ustanoveným autoritám. Děti je třeba učit, že každý člověk se musí podřizovat něčí autoritě. Struktury jsou Božím zaopatřením – ukazují nám cestu a poskytují ochranu.
  • Vyhraď si jeden den v týdnu jako den volna. Tento šabat je dnem odpočinku, osvěžení, obnovy a restartu. Spolu s manželkou jděte jako rodiče dětem příkladem v tom, že svět (i služba) dokážou fungovat i bez vás a že šabat představuje Boží dar.
  • Cti své vlastní rodiče. Budeš-li tak činit, vtiskneš svým dětem představu zdravé mezigenerační perspektivy péče a obětavé lásky.
  • Nezabiješ. Po praktické stránce to znamená stát se pro své děti vzorem v tom, že žehnáš těm, kdo tě proklínají, činíš dobře těm, kdo ti ubližují a mluvíš dobře o těch, kdo se staví proti tobě. Buď svým dětem vzorem v odpouštění.
  • Nezcizoložíš. Svým dětem dej do života příklad tím, že jsi stále bláznivě zamilovaný do své manželky. Patří k tomu láskyplné pohledy a gesta, slova ujištění, přemýšlení o potřebách svého životního partnera a společně trávený čas bez dětí.
  • Nepokradeš. Buď pro své děti vzorem štědrosti, dávání a služby.
  • Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Pěstuj v rodině důraz na budování vztahů důvěry a investuj do několika velice blízkých přátelství.
  • Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu. Ať tvé děti vidí, že si nestěžuješ, spokojen s Božím zaopatřením.

Autor: Donald A. Lichi

Donald A. Lichi, Ph.D., Akron, Ohio

Reklama